Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac informácií

Podmienky používania

Zmluvné podmienky pre užívanie služieb serveru inzertplus.sk


1. Server inzertplus.sk  je inzertný server prevádzkovaný spoločnosťou MAKE GROUP sro, IČO 285 33 764, so sídlom: Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 148533 ( ďalej len "prevádzkovateľ"), prostredníctvom ktorého sú zobrazované ponuky tovaru a / alebo služieb inzerujúcich užívateľov (ďalej len "server"), a to za nižšie uvedených podmienok.

2. Prostredníctvom servera je jeho užívateľom (ďalej len "užívateľ") umožnené uverejniť ich inzeráty za účelom ponuky a predaja tovaru a / alebo služieb záujemcom o takýto tovar a / alebo službu (ďalej len "inzerát"), a zároveň umožňuje záujemcom o tovar alebo služby (ďalej len "záujemca") vyhľadávanie jednotlivých inzerátov zverejnených na serveri.

3. Všetky služby poskytované prevádzkovateľom na serveri sú poskytované bezplatne bez ohľadu na to, či sa jedná o súkromnú alebo obchodnú inzerciu.

4. Podmienkou vloženie inzerátu nie je registrácia užívateľa na serveri; registrácie na serveri je dobrovoľná. V prípade, že používateľ sa na serveri zaregistruje, súhlasí zároveň s tým, že všetky údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré zadá do servera, budú spracovávané prevádzkovateľom za účelom kontaktovanie užívateľa prípadným záujemcom o inzerát. Užívateľ na tento účel udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktorý je oprávnený kedykoľvek písomne ??odvolať.

5. Užívateľ je povinný zadávať iba také inzeráty, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, s dobrými mravmi a pravidlami obsiahnutými v týchto podmienkach. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky zverejňovanie inzerátov kedykoľvek zmeniť.

6. Je najmä zakázané vkladať na server inzeráty propagujúce násilie, rasovú neznášanlivosť, inzeráty pornografického charakteru, a / alebo inzeráty na tovar, ktorého predaj je zakázaný alebo obmedzený alebo ktoré bolo získané v rozpore s právnymi predpismi.

7. Ďalej je zakázané zverejňovať inzeráty ponúkajúce psychotropné látky, tabakové výrobky, alkoholické nápoje, strelné zbrane.

8. Inzerát nesmie obsahovať reklamu, najmä reklamu na inzertné servery s rovnakým zameraním ako server.

9. Užívateľ je v inzeráte povinný uviesť úplné a pravdivé údaje o ponúkanom tovare a / alebo službe.

10. Užívateľ zodpovedá za to, že obsahom inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany užívateľa nenesie žiadnu zodpovednosť.

11. Užívateľ je oprávnený ním vložený inzerát zo serveru kedykoľvek odstrániť, a to pomocou hesla vyplneného pri vložení inzerátu.

12. Užívateľ je autorom inzerátu, ktorý na server vložil.

13. Užívateľ je zodpovedný za súlad obsahu inzerátu so zákonom č 40/1995 Zb., O regulácii reklamy.

14. Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi nevýhradnú licenciu podľa zákona č 120/2000 Z. z., Autorský zákon k fotografiám, ktorých je autorom, a ktoré zverejní na serveri ako súčasť inzerátu. Licencia je udelená okamihom, kedy je inzerát obsahujú fotografiu zverejnený na serveri alebo okamihom pripojenie fotografie k inzerátu, a to na dobu, po ktorú bude inzerát na serveri zverejnený, ak účelom, ktorý vyplývajú z činností spojených s prevádzkovaním tohto servera.

15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzerátu, za obsah inzerátu zodpovedajú užívatelia, ktorí inzerát na serveri zverejní; pre tieto účely je v databáze servera uložená IP adresa a presný čas zverejnenia inzerátu.

16. Prevádzkovateľ je oprávnený vložiť do inzerátu prvky zabraňujúce kopírovanie inzerátov neautorizovanými subjekty a prvky ktoré môžu pomôcť identifikovať neautorizované kopírovanie.

17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť inzeráty, ktoré sú v rozpore so zákonom, dobrými mravmi, týmito podmienkami, av rozpore s jeho právami a oprávnenými záujmami svojimi a / alebo tretích osôb, a to aj bez predchádzajúcej výzvy na nápravu a bez náhrady. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený kedykoľvek užívateľa vyradiť zo systému servera a / alebo mu odoprieť prístup na server, a to najmä z dôvodu porušenia niektorého z ustanovení týchto podmienok.

18. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi užívateľmi a záujemcovia a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobratie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných tovarov / služieb. Zodpovednosť za dodanie, prevzatia tovaru alebo poskytnutie služby a zaplatení tovaru a / alebo služby nesie plne užívateľ.

19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť spôsob zobrazovania inzerátov na serveri, vrátane spôsobu ich triedenie a tento spôsob kedykoľvek meniť.

20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na pridanie loga servera do fotografií pripojených užívateľom k inzerátu.

21. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.

22. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov ani za spôsob akým služby využívajú. Nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

23. Prevádzkovateľ negarantuje nepretržitý a bezchybný prevádzky servera a zabezpečenie dát na ňom uložených užívateľmi. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenie prevádzky servera, najmä zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb. Nezodpovedá ani za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb serveru alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

24. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru upravovať. Prevádzkovateľ je oprávnený obsah inzerátu, text, fotografie a pod ďalej kopírovať podľa svojho uváženia.

25. Užívateľ súhlasí v zmysle ust § 7 Zákon č 480/2004 Z. z., O niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy obsahujúce obchodné oznámenia.

26. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom respektíve záujemcom sa riadi právnym poriadkom České republiky bez ohľadu na to, aká je štátna príslušnosť užívateľa alebo záujemca. K rozhodovanie všetkých sporov medzi prevádzkovateľom a užívateľom respektíve záujemcom sú vecne a miestne príslušné súdy České republiky.

27. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť s tým, že nové a úplné znenie zmluvných podmienok prevádzkovateľ zverejní na internetovej adrese: http://www.inzertplus.sk/podmienky-pouzivania.html.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosťou Google Inc.

 Dovoľujeme si Vás upozorniť na fakt, že tieto stránky obsahujú reklamu AdSense od spoločnosti Google Inc., Ktorá môže zbierať informácie o všetkých stránkach, ktoré ste navštívili (nie však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefó;;nne číslo). Nejde o zber osobných údajov, iba o informácie, ktoré povedú k lepšiemu zacielenie reklám na Vás osobne. Všetky informácie sa ukladajú do tzv cookies. Vďaka súboru cookie DART môže spoločnosť Google zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštev na stránkach užívajúci reklamy Google AdSense a ďalších stránkach internetu.
Prevádzkovateľ stránok, ktorý reklamu na svojich stránkach zobrazuje, nemá s týmto zberom dát nič spoločného a dištancuje sa od zberu takýchto informácií. Za zber informácií nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Google Inc. a ak sa cítite týmto konaním poškodení, obracajte sa práve na túto spoločnosť, ktorá zber informácií prevádzkuje, alebo na ÚOOÚ (Úrad na ochranu osobných údajov).
Užívatelia sa môžu po prečítaní zásad ochrany osobných údajov pre reklamnú a obsahovú sieť Google z používania súborov cookie DART odhlásiť.
Adresa prevádzkovateľa reklám Google AdSense: Google Inc. CORPORATION DELAWARE 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CALIFORNIA 94043

Najnovšie inzeráty

Copyright © 2018 Inzertplus.sk.